Exekuce – co dělat?

Exekuce. To je slovo, které málokdo slyší rád. Přesto se může stát, že jednoho dne se stane skutečností. Dneska se proto podíváme, za co všechno vám daňová exekuce může hrozit a jak postupovat v případě doručení exekučního příkazu.

Během celé existence našeho projektu jsme odpověděli na řadu otázek týkajících ochrany práv člověka a všimli jsme si jednoho zajímavého faktu. Velké množství otázek se týká obžalování činů vykonavatelů. Řeč je samozřejmě o exekutorech.

Celkově jsou vykonavatelé velice zajímavými osobami. Osobně jsem se setkal s tím, že vykonavatelé neznají zákon, který sami vykonávají. Není to paradox? Taková je realita a nemůžeme před ní nikam utéct. Vašim cílem je být neustále v pozoru a nedávat vykonavateli šanci relaxace a hlavně kontrolovat každý jeho krok. Jen tehdy dosáhnete pozitivního výsledku. Dnes půjde řeč o možnostech obžalování činů vykonavatelů.

Dnes se více než 830.000 lidí nachází v exekuci, přičemž na téměř polovinu z nich jsou uvaleny minimálně čtyři exekuce. Více než 50 % všech exekucí se vztahuje na pohledávky nižší než 10 tisíc korun.

Bohužel v dnešní době se může  stát, že exekutoři provádějí jednotlivé úkony v rámci exekuční činnosti. Zjišťovat v této chvíli jaká máte práva vy a jaká exekutor bývá již zpravidla pozdě. Jak se zachovat v takové situaci?

Exekutor by měl předložit účastníkům před zahájením úkonu své doklady, aby bylo jasné, s kým máte co do činění. V rámci své činnosti mají velmi široká oprávnění včetně práva vstoupit do domu či bytu a dalších prostor. Veškeré úkony přitom mohou provádět podle okolností v době, kdy se dá předpokládat dosažení výsledku, tedy zpravidla mimo běžnou pracovní dobu a také i ve dnech pracovního klidu, čili prakticky neomezeně. Ke své ochraně si mohou přizvat i policejní orgány. Z toho vyplývá, že podle platných právních předpisů k vám mohou přijít prakticky kdykoliv, mají vlastně větší pravomoci než Policie ČR či jiné orgány, zejména pokud jde o vstup do vašeho bydliště a dalších prostor a jejich jednání je chráněno jako jednání úředních osob. Naproti tomu dosáhnout jejich postihu v případech porušení předpisů, které se navíc velice těžko prokazuje, je prakticky nemožné. Dluhem vůči státu tak může být např. nedoplatek na daních nebo v případě OSVČ nedoplatek na sociálním pojištění. Další pohledávky vůči nestátním věřitelům mohou tvořit dluh na nájmu, energiích, ale také půjčky, úvěry, nebo účty za telefon. Další pohledávkou může být dluh na výživném.

 

Jak se dá zabránit proti provedení exekuce?

V odůvodněných případech se lze bránit, a to podáním návrhu na zastavení exekuce ve lhůtě 15 dní od okamžiku doručení exekučního příkazu. Exekutor se již nezabývá oprávněností pohledávky, jeho cílem je co nejrychleji vymoci dluh. Nelze tak spoléhat na pomoc či shovívavost exekutora. Exekuce může být zastavena např. pro nemajetnost dlužníka nebo v případě, že se povinný odvolá k soudu a soud mu vyhoví. Lze tak zastavit exekuce zcela např. z důvodu námitky promlčení, nebo na základě neplatného rozhodčího nálezu.

Pokud byla zahájena exekuce bez předchozí výzvy k zaplacení daňového nedoplatku v náhradní lhůtě, je proti exekučnímu příkazu daňovému dlužníkovi nebo ručiteli připuštěno odvolání. Daňový subjekt může uplatnit námitku proti jakémukoliv úkonu správce daně v souvislosti s řízením vymáhacím a zajišťovacím.

Co nemůže zabavit exekutor?

Exekutor nemůže zabavit pouze „běžné vybavení domácnosti“, které je nezbytné pro chod domácnosti (pračka, lednice…) oblečení, zdravotní pomůcky, dále pak věci, které by byly v rozporu s dobrými mravy (např. snubní prsteny). Nelze rovněž zabavit zvířata, která jsou evidentně domácími mazlíčky. Pokud zabavovaný majetek není dlužníka, je třeba o tom ihned informovat exekutora a předložit mu doklady. V případě, že i přesto budou takové věci exekutorem označeny, majitel věcí může podat exekutorovi žádost o vyškrtnutí věci ze seznamu.

Řada probíhajících exekucí je přitom nezákonných. Jde o případy, při nichž jsou vymáhány pohledávky v rozporu s dobrými mravy. Dlužníci přitom nemají dostatečné znalosti o svých právech a povinnostech, nevědí, že se mohou bránit. Předlužení se dávno netýká pouze těch nejchudších. Do dluhové pasti stále častěji padají i lidé ze střední vrstvy, lidé s vyšším vzděláním, a samotné potýkání se s tímto problémem komplikuje každému profesní i osobní život. Mít dluhy znamená nést velké stigma, se kterým je těžké se poprat. Stále více se z tématu stává celospolečenský problém.

Pro každé vyhodnocení exekuce je vždy nutné mít alespoň nějaký dokument k exekuci (např. exekuční příkaz). Bohužel, v průběhu života se vyskytují situace, při kterých se tyto dokumenty ztrácejí (např. stěhování, rozvod apod.). A protože by byla velká škoda i nadále zůstat v protiprávní exekuci jen kvůli tomu, že jste v minulosti přišli o své podklady k exekuci, přinášíme vám krátký návod, jak tyto dokumenty opět získat.

V první řadě je nutné mít alespoň jeden dokument od exekutora (např. jakýkoliv exekuční příkaz, usnesení apod.). Z něho lze vyčíst, na základě čeho byla vaše exekuce nařízena, a to je velmi důležité, neboť dokážeme zastavovat pouze exekuce, které byly nařízeny na základě rozhodčího nálezu.

Možnosti ochrany před exekutory

Velice často exekutoři zneužívají neznalost zákonů ze strany dlužníků a sami zákony porušují.

Ke dnešnímu dni veškeré činnosti exekutorů spadají pod exekuční řád. Dohled na tuto činnost vykonává Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Chci taktéž podotknout, že ačkoliv exekutoři v rámci své práce mají velice široká práva, neznamená to, že se před nimi nelze ochránit.

Je nutné přistupovat ke každé situaci individuálně. Ovlivňovat jejich činy napřímo je velice složité, jelikož disponují určitou mocí.

První krok pro ochranu před exekutory je sepsat žalobu na webových stránkách EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY. Zde je jejich elektronická adresa:  podatelna@ekcr.cz.

Také je možné podat žalobu dopisem nebo osobně na adrese: Na Pankráci 1062/58, 140 00, Praha 4. Sepsaná žaloba se dostane na stůl vedoucímu Exekutorské komory ČR. Po podání žaloby je již velice pravděpodobné, že bude možné určitým způsobem ovlivňovat činy exekutorů ze strany vedení Exekutorské komory.

Pokud jste si jisti, že jste v právu, ale činy exekutorů pokračují i nadále, sepište žalobu do úřadu státního zastupitelství. V případě, že exekutor chce násilím vniknout do Vašeho bytu proti Vaší vůli, ihned přivolejte Policii.

 

Protiprávní exekuce

Vyhledejte jakýkoliv exekuční příkaz či jiný dopis od exekutora. Pak je nutné zjistit, jaká společnost na vás exekuci podala, protože ne všechny rozhodčí nálezy jsou neplatné. Nejdříve je nutné zjistit, zda byla exekuce nařízena na základě rozhodčího nálezu. Tuto informaci lze vyčíst například z exekučního příkazu, usnesení o nařízení exekuce či většiny dopisů od exekutora.

Jak poznat exekuci, kterou je možné zastavit?

Jedná se o situaci, kdy člověk postupným zadlužováním není schopen splácet své závazky z pravidelných příjmů. Lidé splácení starších úvěrů řeší novými půjčkami, které však v sobě skrývají často horší podmínky. Výše splátek se tak neustále zvyšuje a dluhová spirála se roztáčí. Do dluhové pasti se lidé dostávají tím, že často přecení svoji finanční situaci a své budoucí příjmy a berou si stále více úvěrů. Dalšími příčinami jsou nečekané události jako je např. úmrtí partnera, dlouhodobá nemoc, rozvod či ztráta zaměstnání. Dále je nutné prostudovat vaši smlouvu, neboť tyto společnosti používaly více typů rozhodčích doložek a je potřeba zjistit, zda ta vaše je platná či nikoliv.

Na co se vztahuje exekuce?

Nezaplatíte-li daňový nedoplatek včetně nedoplatku na pokutách v zákonné lhůtě, zpravidla vás správce daně vyzve, abyste daňový nedoplatek zaplatil v náhradní lhůtě. Jestliže nedoplatek není uhrazen ani v náhradní lhůtě, přikročí správce daně k vymáhání daňového nedoplatku. Vymáhání lze však zahájit i bez výzvy, pokud hrozí nebezpečí, že účel vymáhání bude zmařen, nepřistoupí-li se k vymáhání neprodleně. Vymáhání nedoplatku provádí správce daně, u něhož je daňový dlužník evidován. O provedení exekuce může správce daně požádat též soud nebo soudního exekutora. Daňový dlužník má přitom povinnost uhradit i exekuční náklady. Přitom jediná osoba, která může reagovat na exekuční příkaz je příjemce rozhodnutí. Naštěstí je možné se správcem daně jednat o způsobu zaplacení dlužné daně, a to o splátkách, posečkání nebo dokonce i prominutí daňového nedoplatku.

Splatíte 30 % dluhů a soud Vám odpustí zbývající část

Pokud dojde ke splacení 30 % výše Vašich dluhů, soud Vám odpustí zbývající část, a to i kdykoli do budoucna. Nemůže se tedy stát, že by některý z Vašich věřitelů po ukončení oddlužení znovu zahájil exekuci k vymožení 10 let starého dluhu. Toto se týká i věřitelů, kteří své pohledávky vůči Vám v oddlužení neuplatnili! Máte jistotu, že po skončení oddlužení skutečně začnete s čistým štítem.

Jak podat žádost o oddlužení

Žádost o oddlužení neboli návrh na povolení oddlužení se spolu s tzv. insolvenčním návrhem podává k příslušnému krajskému soudu. Návrh na povolení oddlužení za fyzickou osobu – dlužníka mohou sepsat a podat pouze osoby taxativně vymezené v insolvenčním zákoně, tj. zejména advokáti, notáři, soudní exekutoři nebo insolvenční správci.

Od 1. 1. 2017 smí být návrh na oddlužení podán pouze advokátem, notářem, exekutorem, insolvenčním správcem nebo právnickou osobou akreditovanou ministerstvem. Návrh podaný jinou osobou (dlužníkem) soud odmítne.

Úvodní osobní konzultaci Vám neše organizace CIPP Merary, z. s. poskytneme poprvé zdarma.

Cena druhé konzultace bude zaplacena v závislosti na složitosti případu, použití cizího jazyka, nedostatku podkladů nebo velkým počtem dluhů. Při této konzultaci Vás detailně seznámíme s průběhem insolvenčního řízení a formami oddlužení, posoudíme, zda splňujete všechny podmínky pro schválení oddlužení.